IT sprendimai įmonėms

Sprendimai įmonių veiklos analitikai

Įmonės veiklos valdymui, jos kontrolei ar sprendimų priėmimui reikalinga įmonės sistemose esamų duomenų analizė. Galima kiekvieną kartą duomenis analizuoti skirtingai, bet galima analitiką padaryti sisteminę  ir  paprastą.

 • Piniginių srautų analitika

Turint informaciją apie išrašytas ir apmokėtas sąskaitas yra lengvai daroma piniginių srautų tendencijų analizė bei palyginimas su analogiškais laikotarpiais praeityje.

 • Darbo su klientais savitarna analitika

Jeigu veiksmai, dirbant su klientais, yra fiksuojami pvz.: savitarnoje ar kitose įmonės informacinėse sistemose, tai sukuria duomenų bazę, kurios analizė leidžia vertinti darbo su klientais efektyvumą bei kokybę.

 • Darbo su skolomis analitika

Skolos, tai ta įmonės veiklos dalis, kuri dažnai yra paliekama savieigai ir tada skolos kaupiasi. Darbo su skolomis analizė gali tapti paprasta ir operatyvi, jeigu naudoti skolininkų duomenų analitiką.

 • Darbo našumo analitika

Jeigu įmonė savo veikloje darbams pas klientus ar technologinės įrangos aptarnavimui organizuoti naudoja informacines sistemas, tai užduočių ir jų eigos fiksavimas leidžia, remiantis šiais  duomenimis, daryti kaip atskirų darbuotojų taip ir atskirų padalinių darbo našumo analizę.

 • Veiklos kaštų analitika

Įmonės darbų valdymo informacinėse sistemose yra fiksuojama, kokie darbai ir už kiek yra atlikti pagal darbo barus ar objektus. Šios informacijos analizė leidžia vertinti, kiek kainuoja atskirų klientų, jų projektų ar objektų aptaranavimo ar diegimo darbai, kas sukuria galimybę kontroliuoti ir valdyti įmonės patiriamus veiklos kaštus.

 

Sprendimai klientų aptarnavimui

Klientų aptarnavimas, jų išsamus informavimas, aptarnavimo patogumas, taupantis kliento laiką, yra esminiai  kiekvienos įmonės darbo uždaviniai. Be klientų nebūtų ir įmonės, todėl šiandien klientų aptarnavimo informacinės sistemos yra būtinos kiekvienai įmonei, siekiančiai efektyvaus klientų aptarnavimo.

 • Savitarnos sprendimai

Internetinės savitarnos pagalba yra sukuriama galimybė visą klientų aptarnavimą perkelti į elektroninę erdvę, o klientui tai yra patogiausia forma valdyti savo paslaugas ir sutartis.

Internetinės naršyklės pagalba ne tik galima gauti ir apmokėti sąskaitas ar deklaruoti rodmenis, bet registruoti užsakymus, pateikti klausimus, užklausas, informuoti apie avarijas ar dalyvauti balsavimuose. Savitarna įmonei padeda operatyviai reaguoti į užklausas, realiu laiku stebėti situaciją, skaičiuoti laiko sąnaudas, valdyti veiksmų planą, informuoti gyventojus apie tolimesnius veiksmus. Vartotojui tereikia prieigos prie interneto ir jo savitarnos.

 • BILINGO (sąskaityba) sprendimai

Kada pastoviam klientui teikiama daug pastovių paslaugų, reikalinga per trumpą laikotarpį išrašyti daug sąskaitų, o tai  reikalauja daug darbo laiko ir daroma daug žmogiškųjų klaidų jas ruošiant. Todėl tam sąskaitų suformavimo darbo automatizavimui yra naudojamos BILINGO sistemos. Mūsų turima BILINGO sistema yra universali ir yra pritaikoma visoms paslaugų įmonėms, vandentvarkos, šilumos ir karšto vandens tiekimo, dujų tiekimo, pastatų administravimo, įrangos aptarnavimo ir t.t.

 • Skolų prevencijos organizavimo sprendimai

Darbas su skolomis yra nemalonus darbas. Mūsų sistemos leidžia tą darbą automatizuoti, vykdant skolų prevenciją pagal suderintą prevencijos algoritmą.

 • Skolų išieškojimo organizavimo sprendimai

Skolų išieškojimo organizavimui reikia paruošti ir pateikti duomenis. Visą tai galima automatizuoti ir remiantis tais duomenimis (dokumentais) išieškojimą organizuoti patiems arba duomenis automatiškai perduoti advokatų įstaigoms.

 • Klientų kreipimosi ar užklausimų aptarnavimo sprendimai

Tai HELP DESK, skambučių centro sistemos,  kurios dėka klientas savarankiškai ar telefono pagalba registruoja savo užklausimus ir gali kontroliuoti jų atlikimo eigą. Tai pirmiausia aktualu įmonei dirbant su juridiniais arba didžiausiais savo klientais.

 • Klientų informavimo sistema sprendimai

Klientų informavimas apie gedimus, atliekamus darbus, apsilankymų laiko derinimas su klientais mažina įmonės kaštus aptarnaujant klientus ir gerina įmonės įvaizdį bei klientų pasitenkinimą įmonės darbu.  Galimybė daryti klientų pasitenkinimo apklausas taip pat prisideda prie geresnio įmonės įvaizdžio ir klientų aptaranavimo, todėl klientų informavimo sprendimai yra būtini aptarnaujant savo klientus.

 • Darbų pas klientus valdymo sprendimai

Kad nepalikti darbo pas klientą visiškai įmonės darbuotojo atsakomybei, yra diegiama darbo pas klientą valdymo sistema, kurioje yra fiksuojamos visos planinės ir neplaninės darbų užduotys, kontroliuojamas jų darbo laikas ir darbų eiga, fiksuojami atlikti darbai. Darbuotojas yra aprūpinamas mobiliomis darbo priemonėmis, atsisakoma daug laiko reikalaujančių popierinių dokumentų pildymo.

 • Elektroninės parduotuvės sprendimai

Išplėtus turimų sistemų kaip savitarnos funkcionalumą, jos pagrindu galima organizuoti įmonės elektroninę parduotuvę, kurioje klientas galėtų užsisakyti jam reikalingą prekę arba paslaugą, apmokėti už ją ir tai padarius, ji jam būtų pristatyta nurodytu adresu.

 • Vieninga klientų aptarnavimo sistema

Mūsų sukurta klientų aptarnavimo sistema yra universali. Jos pagrindu bet kuri įmonė, įstaiga ar savivaldybė gali organizuoti ir valdyti savo klientų aptarnavimą pilna apimtim, tiek elektroninėje erdvėje, tiek klientui atvykus į įmonę ar įstaigą. Taip yra sukuriama pilna klientų aptarnavimo duomenų bazė, kurios analitikos dėka įmonės vadovybė gali tobulinti ir gerinti klientų aptarnavimą.

 

Sprendimai duomenų surinkimo automatizavimui ir objektų bei įrangos aptarnavimo skaitmenizavimui

Vis daugiau ir versle ir buityje yra naudojama įvairiausių daviklių bei skaitiklių. Jų duomenų surinkimas ir analizė leidžia kontroliuoti situacijas ar parametrus nutolusiuose objektuose bei operatyviai sužinoti apie kritines ar avarines situacijas arba jas valdyti distanciniu būdu.

 

Duomenų surinkimo automatizavimo ir eksploatacijos skaitmenizavimo sprendimai vandens tiekimo įmonėms

 • PRIEŠBILINGAS

Apskaitos prietaisų automatinis duomenų surinkimas, tai iššūkis visoms įmonėms. Jo sprendimas prasideda nuo suvokimo, kaip užtikrinti pilną ir kokybišką duomenų surinkimą; tam reikia turėti pastovų duomenų surinkimo monitoringą, surenkamų duomenų validaciją ir operatyvų problemų fiksavimą, sprendimą bei duomenų paruošimą ir pateikimą į BILINGO sistemą. Visa tai atlieka PRIEŠBILINGO sistemos.

Todėl teigiame, kad skaitiklių duomenų surinkimo projektų realizavimą reikia pardėti nuo PRIEŠBILINGO sistemos sukūrimo įmonėje.

 • Apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimas daugiabučiuose

Skaitiklių duomenų daugiabučių lokalios nuskaitymo sistemos turi būti universalios, t. y. neturi būti skirtos surinkti skaitiklių duomenis iš vieno gamintojo skaitiklių. IRTC siūlomi sprendimai leidžia duomenis surinkti iš neriboto kiekio gamintojų apskaitos prietaisų ir  apsaugoti renkamus duomenis nuo nesankcionuoto jų perėmimo.

Įrengus automatizuotas skaitiklių duomenų nuskaitymo sistemas daugiabučiuose, skaitiklių duomenys būtų nuskaitomi vienu metu ir sulyginami su daugiabučio įvadinio skaitiklio parodymais, taip nustatant ir kontroliuojant nuostolius daugiabučių inžinieriniuose tinkluose, o esant vieningai duomenų nuskaitymo sistemai visame vandens tiekimo tinkle, kontroliuoti ir prognozuoti realų vandens poreikį vandens tiekimo tinkle, nes atsiranda galimybė vertinti vandens vartojimo dinamiką dienos ar savaitės bėgyje, kas būtų pagrindas optimizuoti vandens tiekimo apimtis tinkle.

 • Apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimas kaimuose bei gyvenvietėse

Vandens tiekimas nutolusiose gyvenvietėse ir kaimuose paprastai vandens tiekimo įmonėms yra nuostolingas, o geriamo vandens nuostoliai kai kuriose gyvenvietėse siekia 80% viso patiekiamo vandens.

Įrengtos automatinio skaitiklių duomenų nuskaitymo sistemas nutolusiose gyvenvietėse užtikrintų:

 • operatyvius avarinių situacijų vandens tiekimo tinkluose fiksavimus bei informavimą;
 • galimybę nustatyti, kokie toje gyvenvietėje yra nuostoliai dėl gyventojų nesąžiningo elgesio bei nustatyti tokius klientus.

Tokias sistema racionalu įrengti didesnėse nutolusiose gyvenvietėse, o norint geriau paskaičiuoti duodamą naudą, tikslinga turėti realizavus 1 – 2 tokių sistemų pilotinius projektus.

 • Apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimas vandenvietėse

Norint kontroliuoti avarines situacijas nutolusių gyvenviečių ar kaimų tinkluose, reikia pastoviai laike kontroliuoti vandenvietėse išgaunamo ir patiekiamo vandens kiekį . Tokia informacinė sistema turi kontroliuoti, koks vandens kiekis yra naudojamas filtrų praplovimui (technologiniai nuostoliai) ir koks vandens kiekis pateikimas klientams, kas leidžia stebėti nuostolius vandens tiekimo tinkle.

 • Apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimas pramonės įmonėse

Pramonės įmonių, įstaigų ir kitų juridinių asmenų vandens suvartojimo duomenų deklaravimą tikslinga pakeisti į automatinį skaitiklių duomenų nuskaitymą ir pilnai automatizuoti atsiskaitymą už suteiktas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas. Tai užtikrintų tikslią šių vartotojų suvartojamo vandens apskaitą ir mažintų tokių klientų patiriamus kaštus duomenų deklaravimui ir  kontrolei.

Prie tokių projektų finansavimo galėtų prisidėti ir juridiniai vartotojai nes nauda yra abipusė.

 • Avarijų vandens tiekimo tinkluose identifikavimo sprendimai

Didžiausius nuostolius vandens tiekimo tinkluose įmonės patiria dėl neoperatyvaus reagavimo, todėl avarijos vietos operatyvus nustatymas yra vienas iš svarbiausių uždavinių įmonėse.

Šiuo metu vandens tiekimo įmonės nustatyti tinklo avarijas gali šiais būdais:

 • Kontroliuojant trasų atkarpose debetą pagal trasos debitomačių duomenis. Brangesnis, bet tikslesnis, kontrolės būdas;
 • Pagal trasų atšakų slėgio daviklių duomenis. Pigesnis, bet mažesnio tikslumo, kontrolės būdas;
 • Tam tikrose situacijose vizualiai arba pagal gyventojų pranešimus.

Pirmų dviejų būdų privalumas – avarinės situacijos fiksavimo operatyvumas ir pastovus situacijos tinkle monitoringas.

Svarbu:

Visiems išvardintiems sprendimas yra naudojama viena ir ta pati programinės įrangos platforma, kuri esant reikalui, papildoma tam skirtu moduliu, o tai atpigina ir harmonizuoja tokių sistemų vystymą.

 • Sprendimai vandentvarkos tinklo eksploatacijos skaitmenizavimui

Suformavus skaitmeninę duomenų bazę apie vandens tiekimo tinklo objektus bei įdiegus informacinę darbų valdymo sistemą, jų pagrindu yra organizuojamas vandens tiekimo tinklo objektų planinis ir neplaninis aptarnavimas, tiksliai apskaitant tam skirtų specialistų darbo laiką, medžiagas ir naudojamus įrengimus, kontroliuojant atliktų darbų kokybę. Turint tokią darbų valdymo informacinę sistemą, pagristą skaitmenine duomenų baze ir mobiliomis skaitmenizuotomis darbo vietomis, galima optimizuoti aptarnavimo, reikalingų specialistų, medžiagų ir įrangos skaičių. Tai mažintų vandens tiekimo tinklo eksploatacijos kaštus bei leistų darbus organizuoti turimos skaitmeninės duomenų bazės pagrindu, o ne atskirų darbuotojų turimos informacijos dėka.

 • Duomenų surinkimo tinklai

Viena pagrindinių vieningos duomenų surinkimo sistemos funkcijų yra surinkti duomenis iš įvairių duomenų perdavimo šaltinių ir tinklų. Kadangi šiais laikais technologijos sparčiai žengia į priekį, sistema turi taip pat lanksčiai prisitaikyti prie pokyčių. Jeigu ankščiau duomenų perdavimo tinklai buvo lokalūs (M-BUS, ModBUS, WM-BUS, 2G), tai šiuo metu mūsų sistemos turi galimybes išplėsti funkcionalumą ir geba surinkti (priimti duomenis) iš naujų duomenų perdavimo tinklų LoRaWAN, NB-IoT, 4G, 5G. Tai mums leidžia pasiūlyti ir realizuoti jums optimalų sprendimą

 

Duomenų surinkimo automatizavimo eksploatacijos skaitmenizavimo sprendimai šilumos tiekimo įmonėms

 • PRIEŠBILINGAS

Apskaitos prietaisų automatinis duomenų surinkimas, tai iššūkis visoms įmonėms, kurio sprendimas prasideda nuo suvokimo kaip užtikrinti pilną ir kokybišką duomenų surinkimą, o tam reikia turėti pastovų duomenų surinkimo monitoringą, surenkamų duomenų validaciją, operatyvų problemų fiksavimą ir sprendimą bei duomenų paruošimą ir pateikimą į BILINGO sistemą. Visa tai atlieka PRIEŠBILINGO sistemos.

Todėl teigiame, kad skaitiklių duomenų surinkimo projektų realizavimą reikia pardėti nuo PRIEŠBILINGO sistemos sukūrimo įmonėje.

 • Šilumos skaitiklių duomenų nuskaitymo automatizavimas daugiabučiuose

Šiuo metu tai gana pigi ir patikima įvadinių šilumos skaitiklių automatizuoto duomenų nuskaitymo sistema. Ji mažina šilumos skaitiklių duomenų surinkimo kaštus ir užtikrina šių duomenų pateikimo patikimumą bei tikslumą, reikalingą atsiskaitymui už suteiktas paslaugas.  Taip pat tokios sistemos sistemingai pateikiami duomenys iš vartotojų šilumos skaitiklių leidžia analizuoti ir prognozuoti šilumos tiekimo apimtis laike, taip mažinat šilumos tiekimo kaštus.

 • Apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimas daugiabučių butuose

Skaitiklių duomenų daugiabučių lokalios nuskaitymo sistemos turi būti universalios, t. y. neturi būti skirtos surinkti skaitiklių duomenis iš vieno gamintojo skaitiklių. IRTC siūlomi sprendimai leidžia duomenis surinkti iš neriboto kiekio gamintojų apskaitos prietaisų ir  apsaugoti renkamus duomenis nuo nesankcionuoto jų perėmimo.

Įrengus automatizuotą skaitiklių duomenų nuskaitymo sistemą , skaitiklių duomenys būtų nuskaitomi vienu metu ir sulyginami su daugiabučip įvadinio skaitiklio parodymais, taip nustatant ir kontroliuojant nuostolius daugiabučių inžinieriniuose tinkluose, o esant vieningai duomenų nuskaitymo sistemai visame vandens tiekimo tinkle, kontroliuoti ir prognozuoti realų vandens poreikį vandens tiekimo tinkle, nes atsiranda galimybė vertinti vandens vartojimo dinamiką dienos ar savaitės bėgyje, o tai būtų pagrindas optimizuoti vandens tiekimo apimtis tinkle.

 • Apskaitos prietaisų duomenų nuskaitymo automatizavimas privačiuose namuose

Norint atpiginti skaitiklių duomenų nuskaitymo ir kaimų ar gyvenviečių nuskaitymo automatizavimą, siūlome tai realizuoti per lokalius LORA WAN duomenų tinklus.

Jeigu naudojami apskaitos prietaisai turi rodmenų nuskaitymo galimybę, pateikiame įrangą, reikalingą skaitiklių duomenims nuskaityti ir perduoti LORA WAN tinklą. Jeigu klientas tokią įrangą jau yra įsigijęs, ją integruojame į vieningą duomenų surinkimo sistemą. Tokia sistema kartu su iš katilinės tiekiama šilumos apskaita leidžia kontroliuoti komercinius ir techninius nuostolius.

 • Objektų šilumos apskaitos prietaisų ir jų parametrų automatinio nuskaitymo sistema

Objektų įvadinių šilumos skaitiklių bei jų parametrų ir slėgio daviklių automatinės nuskaitymo sistemos yra būtinos šilumos tiekimo įmonėms kaip atsiskaitymui už pateiktą šilumą, taip ir šilumos tinklų eksploatacijai organizuoti. Jos mažina eksploatacijos kaštus ir yra greitai atsiperkanti investicija.

 • Kontrolės ir valdymo sprendimai nutolusioms katilinėms

Visos Lietuvos šilumos tiekimo įmonės turi daugiau ar mažiau nutolusių katilinių, kurias reikia vienokiu ar kitokiu būdu eksploatuoti, o pigiausias jų eksploatacijos būdas – įrengti telemertrinę katilinių kontrolės sistemą. Tikslinga, kad tokia katilinių tebemetrinės kontrolės sistema kontroliuotų ne tik kai kuriuos nutolusių  katilinių techninius parametrus, bet ir leistų operatyviai vertinti šių katilinių efektyvumą bei pagaminamos šilumos kainą, pvz.: kas parą.

 • Kontrolės ir valdymo sprendimai daugiabučių šilumos punktams

Šilumos punktų eksploatacija yra reglamentuota normatyviniais dokumentais ir juos vykdant yra brangi.

Šilumos punktuose įdiegta telemetrinė įranga leidžiančia kontroliuoti ir valdyti šilumos punktus distanciniu būdu, darbo apimtys sumažėja kelis kartus ir atitinkamai mažėja ir šilumos punktų aptarnavimo kaštai, o dėl operatyvaus reagavimo į nekorektiškas situacijas, mažėja nuostoliai DP, kas mažina gyventojų sąskaitas už šildymą.

 • Avarijų šilumos tiekimo tinkluose monitoringo sprendimai

Kuriose šilumos tiekimo tinklo vietose vyksta avarijos galima automatiškai nustatyti šiais būdais:

 • kontroliuojant trasų atkarpose karšto vandens srautą, pagal trasos debitomačių duomenis. Brangesnis kontrolės būdas;
 • pagal trasų atšakų slėgio daviklių duomenis. Pigesnis kontrolės būdas;
 • kontroliuojant bukagalių trasų laidų varžas.

Visais išvardintais atvejais yra naudojama viena ir ta pati programinės įrangos platforma, kuri, esant reikalui, papildoma tam skirtu moduliu.

 • Duomenų surinkimo tinklai

Viena pagrindinių vieningos duomenų surinkimo sistemos funkcijų yra surinkti duomenis iš įvairių duomenų perdavimo šaltinių ir tinklų. Šiais laikais technologijos sparčiai žengia į priekį ir sistema turi taip pat lanksčiai prisitaikyti prie pokyčių. Jeigu ankščiau duomenų perdavimo tinklai buvo lokalūs (M-BUS, ModBUS, WM-BUS, 2G), tai šiuo metu mūsų sistemos turi galimybes išplėsti funkcionalumą ir geba surinkti (priimti duomenis) iš naujų duomenų perdavimo tinklų LoRaWAN, NB-IoT, 4G, 5G. Tai mums leidžia pasiūlyti ir realizuoti jums optimalų sprendimą.

Svarbu:

Visiems išvardintiems sprendimams yra naudojama viena ir tą pati programinės įrangos platforma, kuri esant reikalui, papildoma tam skirtu moduliu.

 • Sprendimai šilumos tiekimo tinklo eksploatacijos skaitmenizavimui

Suformavus skaitmeninę duomenų bazę apie šilumos tiekimo tinklo objektus bei įdiegus informacinę darbų valdymo sistemą, jų pagrindu yra organizuojamas šilumos tiekimo tinklo objektų planinis ir neplaninis aptarnavimas, tiksliai apskaitant tam skirtų specialistų darbo laiką, medžiagas ir naudojamus įrengimus, kontroliuojant atliktų darbų kokybę. Turint tokią darbų valdymo informacinę sistemą, pagristą skaitmenine duomenų baze ir mobiliomis skaitmenizuotomis darbo vietomis, galima optimizuoti aptaranavimui reikalingų specialistų, medžiagų ir įrangos skaičių, kas mažina šilumos tiekimo tinklo eksploatacijos kaštus bei leidžia darbus organizuoti turimos skaitmeninės duomenų bazės pagrindu, o ne atskirų darbuotojų turimos informacijos dėka.

 • Elektroninis šilumos punkto (ŠP) aptarnavimo žurnalas

Šiuo metu daugiabučių šilumos punktų ir šildymo sistemų eksploatacijai kontroliuoti yra naudojamas popierinis šilumos punktų eksploatacijos žurnalas, kuris dažniausiai pildomas formaliai.

Daugiabučių ŠP ir šildymo sistemos aptarnavimui naudojant elektroninį ŠP aptarnavimo žurnalą ir mobilias darbo vietas, padidėja darbuotojų darbo našumas, atsiranda galimybė realiai kontroliuoti darbų pilnumą bei kokybę.

 

Duomenų surinkimo automatizavimo sprendimai pramonės įmonėms

 • Automatizuotas duomenų surinkimas savikainos skaičiavimui bei kontrolei

Norint kuo tiksliau paskaičiuoti gaminių savikainą reikalingi duomenys, kiek gaminių gaminimo laikotarpiu buvo sunaudota elektros, vandens ar kitų komponentų.

Rankiniu būdu to nepadarysi, tam yra sukuriamos automatinės duomenų surinkimo sistemos, kurių duomenys yra pateikiami savikainos fakto skaičiavimui.

Tokios sistemos turėtų turėti ir analitinę dalį, kurios pagalba galima pasirinkti arba sudaryti optimaliausius energetinių resursų vartojimo algoritmus, pvz.: susieti su NORD POOL kainomis.

 • Turimų objektų energetinio efektyvumo ar kitų parametrų monitoringas bei valdymas

Objektuose, kontroliuojant jų parametrus, pav.: mikroklimatą, ir automatiškai turint duomenis apie vartojimą, pav.: šilumos ar elektros informacinės valdymo sistemos pagalba, galima optimizuoti objektų vartojimą ir taip taupyti kaštus arba automatiškai  palaikyti mikroklimato, užterštumo ar kitas užsiduotas aplinkos sąlygas.

 • Naudojamų inžinierinių sistemų aptarnavimo darbų informacinės valdymo sistemos

Įmonės turinčios daug objektų turi aptarnauti tų objektų inžinierines sistemas arba ten esančias technologijas

Jeigu valdomų objektų ar technologijų  aptarnavimą atlieka jūsų specialistai, tai jų darbo organizavimą tikslinga atlikti informacinėje paslaugų valdymo sistemoje, kur formuojamos planinės ir neplaninės užduotys darbuotojams, kontroliuojama kur, kada ir  kaip darbuotojai atliko tas užduotis, kokias medžiagas naudojo, kiek tai užtruko laike ir kiek tai kainavo.

 • Sprendimai paslaugų ar darbų valdymui

Jeigu aptarnaujama įranga, kuri yra pas klientą ar aptarnaujami objektai yra nutolę bei išsidėstę didelėje teritorijoje, tai tokių objektų ir technologijų aptarnavimo valdymas yra iššūkis.

Tokio valdymo efektyvumo pagrindas yra elektroninė aptarnaujamų objektų ar technologijų duomenų bazė bei informacinės paslaugų valdymo sistemos, kurių pagrindu yra planuojami, organizuojami bei kontroliuojami vykdomi darbai ir  naudojamos medžiagos ar specialistų laikas, reikalingos objektų aptarnavimui.

Tokios informacinės darbų valdymo sistemos leidžia užtikrinti aukštą darbo našumą, optimizuoti kaštus ir užtikrinti reikiamą darbų kokybę, o turėjimas visos informacijos apie objektus ir juose atliktus darbus, leidžia remtis šią informacija ir nepriklausyti nuo darbuotojų kaupiamos informacijos.