IT sprendimai pastatų administratoriams

Sprendimai įmonių veiklos analitikai

Įmonės veiklos valdymui, jos kontrolei ar sprendimų priėmimui reikalinga įmonės sistemose esamų duomenų analizė. Galima kiekvieną kartą duomenis analizuoti skirtingai, bet galima analitiką padaryti sistemine ir paprasta.

 • Piniginių srautų analitika

Turint informaciją apie išrašytas ir apmokėtas sąskaitas yra lengvai daroma piniginių srautų tendencijų analizė bei palyginimas su analogiškais laikotarpiais praeityje.

 • Darbo su klientais savitarna analitika

Jeigu veiksmai, dirbant su klientais, yra fiksuojami pvz.: savitarnoje ar kitose įmonės informacinėse sistemose, tai sukuria duomenų bazę, kurios analizė leidžia vertinti darbo su klientais efektyvumą bei kokybę.

 • Darbo su skolomis analitika

Skolos, tai ta įmonės veiklos dalis, kuri dažnai yra paliekama savieigai ir tada skolos kaupiasi. Darbo su skolomis analizė gali tapti paprasta ir operatyvi, jeigu naudoti skolininkų duomenų analitiką.

 • Darbo našumo analitika

Jeigu įmonė savo veikloje darbams pas klientus ar technologinės įrangos aptarnavimui organizuoti naudoja informacines sistemas, tai užduočių ir jų eigos fiksavimas leidžia, remiantis šiais  duomenimis, daryti kaip atskirų darbuotojų taip ir atskirų padalinių darbo našumo analizę.

 • Veiklos kaštų analitika

Įmonės darbų valdymo informacinėse sistemose yra fiksuojama, kokie darbai ir už kiek yra atlikti pagal darbo barus ar objektus. Šios informacijos analizė leidžia vertinti, kiek kainuoja atskirų klientų, jų projektų ar objektų aptaranavimo ar diegimo darbai, kas sukuria galimybę kontroliuoti ir valdyti įmonės patiriamus veiklos kaštus.

 

Sprendimai klientų aptaranavimui

 

Klientų aptarnavimas, jų išsamus informavimas, aptarnavimo patogumas, taupantis kliento laiką, yra esminiai  kiekvienos įmonės darbo uždaviniai. Be klientų nebūtų ir įmonės, todėl šiandien klientų aptarnavimo informacinės sistemos yra būtinos kiekvienai įmonei, siekiančiai efektyvaus klientų aptarnavimo.

 • Savitarnos sprendimai

Internetinės savitarnos pagalba yra sukuriama galimybė visą klientų aptarnavimą perkelti į elektroninę erdvę, o klientui tai yra patogiausia forma valdyti savo paslaugas ir sutartis.

Internetinės naršyklės pagalba ne tik galima gauti ir apmokėti sąskaitas ar deklaruoti rodmenis, bet registruoti užsakymus, pateikti klausimus, užklausas, informuoti apie avarijas ar dalyvauti balsavimuose. Savitarna įmonei padeda operatyviai reaguoti į užklausas, realiu laiku stebėti situaciją, skaičiuoti laiko sąnaudas, valdyti veiksmų planą, informuoti gyventojus apie tolimesnius veiksmus. Vartotojui tereikia prieigos prie interneto ir jo savitarnos.

 • BILINGO (sąskaitybos) sprendimai

Kada pastoviam klientui teikiama daug pastovių paslaugų, tai reikalinga per trumpą laikotarpį išrašyti daug sąskaitų, o tai  reikalauja daug darbo laiko ir daroma daug žmogiškųjų klaidų jas ruošiant, todėl tam sąskaitų suformavimo darbo automatizavimui yra naudojamos BILINGO sistemos. Mūsų turima BILINGO sistema yra universali ir yra pritaikoma visoms paslaugų įmonėms, vandentvarkos, šilumos ir karšto vandens tiekimo, dujų tiekimo, pastatų administravimo, įrangos aptarnavimo ir t.t.

 • Skolų prevencijos organizavimo sprendimai

Darbas su skolomis yra nemalonus darbas. Mūsų sistemos leidžia tą darbą automatizuoti, vykdant skolų prevenciją pagal suderintą prevencijos algoritmą.

 • Skolų išieškojimo organizavimo sprendimai

Skolų išieškojimo organizavimui reikia paruošti ir pateikti duomenis. Visą tai galima automatizuoti ir remiantis tais duomenimis (dokumentais) išieškojimą organizuoti patiems arba duomenis automatiškai perduoti advokatų įstaigoms.

 • Klientų kreipimosi ar užklausimų aptarnavimo sprendimai

Tai HELP DESK, skambučių centro sistemos,  kurios dėka klientas savarankiškai ar telefono pagalba registruoja savo užklausimus ir gali kontroliuoti jų atlikimo eigą. Tai pirmiausia aktualu įmonei dirbant su juridiniais arba didžiausiais savo klientais.

 • Klientų informavimo sistema sprendimai

Klientų informavimas apie gedimus, atliekamus darbus, apsilankymų laiko derinimas su klientais mažina įmonės kaštus aptarnaujant klientus ir gerina įmonės įvaizdį bei klientų pasitenkinimą įmonės darbu.  Galimybė daryti klientų pasitenkinimo apklausas taip pat prisideda prie geresnio įmonės įvaizdžio ir klientų aptaranavimo, todėl klientų informavimo sprendimai yra būtini aptarnaujant savo klientus.

 • Darbų pas klientus valdymo sprendimai

Kad nepalikti darbo pas klientą visiškai įmonės darbuotojo atsakomybei, yra diegiama darbo pas klientą valdymo sistema, kurioje yra fiksuojamos visos planinės ir neplaninės darbų užduotys, kontroliuojamas jų darbo laikas ir darbų eiga, fiksuojami atlikti darbai. Darbuotojas yra aprūpinamas mobiliomis darbo priemonėmis, atsisakoma daug laiko reikalaujančių popierinių dokumentų pildymo.

 • Elektroninės parduotuvės sprendimai

Išplėtus turimų sistemų kaip savitarnos funkcionalumą, jos pagrindu galima organizuoti įmonės elektroninę parduotuvę, kurioje klientas galėtų užsisakyti jam reikalingą prekę arba paslaugą, apmokėti už ją ir tai padarius, ji jam būtų pristatyta nurodytu adresu.

 • Vieninga klientų aptarnavimo sistema

Mūsų sukurta klientų aptarnavimo sistema yra universali. Jos pagrindu bet kuri įmonė, įstaiga ar savivaldybė gali organizuoti ir valdyti savo klientų aptarnavimą pilna apimtim, tiek elektroninėje erdvėje, tiek klientui atvykus į įmonę ar įstaigą. Taip yra sukuriama pilna klientų aptarnavimo duomenų bazė, kurios analitikos dėka įmonės vadovybė gali tobulinti ir gerinti klientų aptarnavimą.

Sprendimai duomenų surinkimo automatizavimui ir objektų bei įrangos aptarnavimo skaitmenizavimui

Vis daugiau ir versle ir buityje yra naudojama įvairiausių daviklių bei skaitiklių. Jų duomenų surinkimas ir analizė leidžia kontroliuoti situacijas ar parametrus nutolusiuose objektuose bei operatyviai sužinoti apie kritines ar avarines situacijas arba jas valdyti distanciniu būdu.

 

Duomenų surinkimo automatizavimo sprendimai

 

 • Informacinė sistema skirta duomenų surinkimui ir pastatų eksploatacijai

Vykdant DP renovaciją būtina įdiegti pastato informacinę sistema, kuri automatizuotų įvairių DP skaitiklių ir daviklių duomenų bei įrangos parametrų automatinį surinkimą bei tų duomenų analizę ir vertinimą, kas leistų kontroliuoti DP energetinio vartojimo efektyvumą ir jų pagrindu organizuoti DP administravimą bei eksploataciją.

Kartu naudojant darbų informacinę valdymo sistemą būtų kaupiami duomenys apie to DP pastato aptarnavimo darbų įstoriją.

 • Elektroninis DP techninės priežiūros žurnalas (eTPŽ)

DP administratorius privalo vykdyti techninę pastato priežiūrą ir pildyti popierinį techninį TPŽ.

Elektroninis TPŽ realizavimo variantas leidžia efektyviau vykdyti ir kontroliuoti DP priežiūrą. Jo dėka sukuriama DP priežiūros elektroninė duomenų bazė, o ji pagerina suinteresuotų šalių, pav.: savivaldybės specialistų ar DP gyventojų prieinamumą prie šios informacijos, kas užtikrina efektyvią šio darbo kontrolę.

 • Elektroninis šilumos punktų aptarnavimo žurnalas

Šiuo metu DP šilumos punktų ir šildymo sistemų eksploatacijai kontroliuoti naudojamas popierinis šilumos punktų eksploatacijos žurnalas, kuris dažniausiai pildomas formaliai.

DP ŠP ir šildymo sistemos aptarnavimui naudojant elektroninį ŠP aptarnavimo žurnalą ir mobilias darbo vietas padidėja darbuotojų darbo našumas, atsiranda galimybė realiai kontroliuoti darbų pilnumą bei kokybę.

 • Sprendimas mažinantis šilumos daliklių aptarnavimo kainą

Taupykite savo pinigus.

Daugiabučiuose įdiegtos daliklinės sistemos reikalauja pastovaus jų aptarnavimo, todėl šias sistema aptarnaujančios įmonės nustato aptaranavimo mokestį.

Paskutiniu metu jis vis didėja, realizuotų daliklinių sistemų aptarnavimas brangsta ir pradeda kainuoti nuo 1 euro už daliklį.

UAB IRTC turi sprendimus, kurių pagalba gali perimti daugiabučiuose esančių daliklinių sistemų aptarnavimą už 18 EUR be PVM (vienam pastatui), nepriklausomai nuo juose esančių daliklių skaičiaus.

Padarius nedidelę investiciją į DP daliklinės sistemos modernizavimą, ši investicija atsipirks per kelis mėnesius.

 • Vieninga pastato energetinių resursų duomenų surinkimo sistema

Pastatai vartoja vandenį, karštą vandenį, šilumą, elektrą ir tikslinga, kad jų stebėjimo ir surinkimo sistema būtų vieninga, o ne kiekviena atskira. Tai leidžia gyventojui stebėti savo vartojimą pilnai vienoje sistemoje. O apjungus į vieną sistemą savivaldybės mastu, sukuriama galimybė lyginti gyventojams savo namo efektyvumą su kitų DP energetiniu efektyvumu. Tokia vieninga sistema pastatui būtų kartais pigesnė negu kelios skirtingų tiekėjų informacinės sistemos.

 • NORD POOL sprendimai

Jeigu namas yra įsirengęs karšto vandens talpas, tai šių talpų vandens pašildymo susiejimas su NORD POOL biržos kainomis gali sumažinti išlaidas elektrai. Jeigu name yra įrengta saulės elektrinė ir vandens pašildymas talpose yra vykdomas elektra, tai susiejimas su NORD POOL biržos kainomis leidžia dienos metu, kai kainos didžiausios, sulės elektrinės pagaminamą elektrą parduoti biržai, vandenį talpose pašildyti, kai elektros kaina yra mažiausia.